مدیریت ریسک فرآیند بر اساس استاندارد ISO31000:2018

SWOT کارگاه شناسایی،تحلیل و ارزشیابی ریسکهای فرآیند های کسب و کار با استفاده از متد

دوره آموزشی مهندسی کیفیت

Minitab با تحلیل سیستم های اندازه گیری با استفاده از نرم افزار

بازآموزی مدیران تضمین کیفیت

ISO9001:2015 با تاکید بر تغییرات اساسی ویرایش

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018

OHSAS18001:2007 با تاکید بر تغییرات اساسی نسبت به

مشاهده همه 12 نتیجه