دانلود استانداردها
استاندارد مدیریت کیفیت ۲۰۱۵:ISO9001
استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۲۰۱۸:ISO45001
استاندارد مدیریت محیط زیست ۲۰۱۵:ISO14001
استاندارد مدیریت ریسک ۲۰۱۸:ISO31000
استاندارد تکنیک های ارزیابی ریسک ۲۰۱۹:IEC/FDIS 31010
استاندارد مدیریت منابع انسانی ۲۰۱۸:ISO34000
استاندارد مدیریت برون سپاری خدمات ۲۰۱۴:ISO37500
استاندارد مدیریت رضایت مشتری-منشور رفتاری برای سازمان ها ۲۰۱۸:ISO10001
استاندارد مدیریت رضایت مشتری- فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری ۲۰۱۸:ISO10002
استاندارد مدیریت رضایت مشتری- فرایند حل اختلافات ۲۰۱۸:ISO10003
استاندارد مدیریت رضایت مشتری- پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ۲۰۱۸:ISO10004
مقالات

دوره های آموزش الکترونیکی ISOHSE

                                                دوره های آموزش الکترونیکی مدیریت جامع کیفیت ...

آمورش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)

                               مزایای آموزش الکترونیکی موسسه توسعه کار پایدار (ISOHSE)                  ...

استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001

استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001 ) خانواده ایزو ۹۰۰۰ به جنبه های مختلف مدیریت کیفیت می پردازند و شامل برخی از استانداردهای شناخته شده ISO می باشد. استانداردها راهنما و ابزاری را ...
برخی از مشتریان ما