تقویم آموزش حضوری

عنوان دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 —- 24
مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت HSE —- 16
اصول و فنون مذاکره —- 8
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی —- 16
اصول بازاریابی و فروش —- 16
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA —- 16
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE —– 40
دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت – QC MAN —– 24
HSE PLAN پیمانکاران —– 8
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE —– 16
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت —– 120
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT —– 32
مدیریت استراتژیک —– 16
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera P6 —– 32
برنامه ریزی تولید —– 32
اصول و فنون مذاکره —— 8
مبانی تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 —– 24
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتی بر استاندارد ISO17025:2017 —- 16
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 —- 16
HSE PLAN پیمانکاران —– 8
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 —– 24
 اصول بازاریابی و فروش —– 16
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE —– 16
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA —– 16
مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE —– 16
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت —– 120
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT —– 32
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی —– 16
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE —– 40
اصول بازاریابی و فروش —– 24