دپارتمان HSE

دپارتمان HSE

عنوان دوره نوع برگزاری مدت (ساعت) تاریخ برگزاری شهریه (تومان) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE آنلاین 12 28،29،30 فروردین 350،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 24 —- —-
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی آنلاین 8 1،2 اردیبهشت 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
HSE PLAN پیمانکاران آنلاین 4 7 اردیبهشت 250،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 8 —- —-
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE آنلاین 8 15،16 اردیبهشت 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 آنلاین 12 26،27،28 اردیبهشت 350،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 24 —– —–
 

آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی

 آنلاین 8 1،2 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
 حضوری 16 —- —-
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT آنلاین 8 5،6 خرداد 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
عوامل زیان آور محیط کار آنلاین 8 11 خرداد 250،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-
ارگونومی عمومی آنلاین 8 7،8 تیر 300،000 ثبت نام دوره ها
حضوری 16 —- —-