تقویم آموزش آنلاین

دوره های پیش رو موسسه توسعه کار پایدار ISOHSE

عنوان دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) قیمت دوره(تومان) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 21،22،23 فروردین 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت ارتباط با مشتری 25،26 فروردین 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 28،29،30 فروردین 12 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 31 فروردین 4 300،000 ثبت نام دوره ها
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی 1،2 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت جامع بازرگانی 4،5 اردیبهشت 8 800،000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 7 اردیبهشت 4 300،000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 8،9 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 11،12 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 15،16 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مهندسی فروش 18،19،20 اردیبهشت 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 21،22 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 25،26،27 اردیبهشت 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 29،30 اردیبهشت 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 1،2 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 3،4 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 5،6 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت فروش 8،9،10 خرداد 12 900،000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 11 خرداد 4 300،000 ثبت نام دوره ها
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 12،13 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس نرم افزار MSP 17،18،19،20خرداد 16 1,200،000 ثبت نام دوره ها
نظام آراستگی محیط کار 22،23 خرداد 8 300،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت جامع بازرگانی 24،25 خرداد 8 800،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 26،27 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت زنجیره تأمین 29،30 خرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اکسل کاربردی 31 خرداد و 1،2،3 تیر 16 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل 5،6 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
ارگونومی عمومی 7،8 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت ارتباط با مشتری 9،10 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 12،13،14 تیر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 15،16،17 تیر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره  19،20 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی 21،22 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت جامع بازرگانی 23،24 تیر 8 800،000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 26 تیر 4 300،000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 27،28 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 30،31 تیر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 2،3 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مهندسی فروش 4،5،7 مرداد 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 9،10 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 12،13،14 مرداد 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 16،17 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 18،19 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 20،21 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 23،24 مرداد 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت فروش 25،26 مرداد و 1 شهریور 12 1,200،000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 3،4 شهریور 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 6،7 شهریور 8 600،000 ثبت نام دوره ها
برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس نرم افزار MSP 9،10،11 شهریور 12 900،000 ثبت نام دوره ها
نظام آراستگی محیط کار 13،14 شهریور 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت جامع بازرگانی 15،16 شهریور 8 800،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 17،18 شهریور 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت زنجیره تأمین 20،21 شهریور 8 800،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 23،24،25 شهریور 12 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل 27،28 شهریور 8 800،000 ثبت نام دوره ها
ارگونومی عمومی 29،30 شهریور 8 600،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 31 شهریور و 1 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مهندسی فروش 3،4،5 مهر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 7،8 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 10،11،12 مهر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 12،13 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی 17،18 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 19،20 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 21،22 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت فروش 24،25،26 مهر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 28،29 مهر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 4،5،6 آبان 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت ارتباط با مشتری 8،9 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 11،12،13 آبان 12 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 15،16 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 17،18 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 20 آبان 4 300،000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 22،23 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 24،25 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 26،27 آبان 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 29،30 آبان و 1 و 2 آذر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت زمان 3،4 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 6،7 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اکسل کاربردی 8،9،10،11 آذر 16 1،200،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت کارگزینی و پرسنلی 13،14 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 15،16 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول مکاتبات اداری 17،18آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول HSE در کارگاه های ساختمانی 20،21 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 22،23 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 24،25 آذر 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 27،28،29 آذر 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت ارتباط با مشتری 1،2 دی 8 850،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 4،5،6 دی 12 900،000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 8،9 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 11،12 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 13 دی 4 300،000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 15،16 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 18،19 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 20،21 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مهندسی فروش 22،23 دی 8 800،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 25،26 دی 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 28،29،30 دی 12 900،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت جامع بازرگانی 2،3 بهمن 8 800،000 ثبت نام دوره ها
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی 4،5 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 6،7 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت ارتباط با مشتری 9،10 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت فروش 12،13،14 بهمن 12 1,200،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 16،17 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اکسل کاربردی 18،19،20،21 بهمن 16 1,200،000 ثبت نام دوره ها
مدیریت کارگزینی و پرسنلی 23،24 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول HSE در کارگاه های ساختمانی 27،28 بهمن 8 600،000 ثبت نام دوره ها
اصول مکاتبات اداری 1،2 اسفند 8 600,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 4،5 اسفند 8  600،000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 7 اسفند 4 300،000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 8،9 اسفند 8 600،000 ثبت نام دوره ها
برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس نرم افزار MSP 11،12،14،15 اسفند 16 1,200،000 ثبت نام دوره ها