استاندارد ISO 10011

استاندارد ISO 10011

استاندارد های سری ایران – ایزو 9000 بر اهمیت ممیزی کیفیت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در خط مشی سازمان تأکید دارد.

ممیزی بایستی به منظور تعیین اینکه عناصر مختلف یک سیستم کیفیت در یک سازمان ارائه می شود. ولی این استاندارد به استفاده کنندگان اجازه می دهد تا راهنمایی های شرح داده شده را با نیازهای خود هماهنگ کنند.

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد اصول اساسی، معیارها و رویه های مرتبط به ممیزی را شرح می دهد و راهنمایی هایی برای پایه گذاری، برنامه ریزی، اجرا و مدون کردن ممیزی سیستم های کیفیت را ارائه می نماید.

این استاندارد راهنمایی هایی را برای تصدیق وجود و اجرای عناصر یک سیستم کیفیت و همچنین تصدیق کردن توانایی سیستم کیفیت در دستیابی به اهداف کیفیت تعیین شده را فراهم می آورد.

این استاندارد ماهیتا” به اندازه کافی عمومی هست که برای هر نوع صنعت و سازمانی قابل کاربرد یا قابل انطباق باشد. هر سازمان بایستی روش های اجرایی خاص خود را برای بکارگیری این راهنمایی ها ایجاد نماید.

در این استاندارد راهنمایی هایی برای انجام ممیزی سیستم کیفیت در یک سازمان ارئه می شود.

استاندارد ISO 10011