مدیریت HSE

آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE (مبتنی بر استانداردهای & ISO14001:2015 ISO45001:2018

سرفصل پروژه های مشاوره مدیریت HSE موسسه توسعه کار پایدار(ISOHSE) عبارتند از:

 • طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی

 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001:2018)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد حفاظت از محیط زیست (ISO 14001:2015)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت ریسک (ISO 31000:2018)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 9001:2018)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خطرات ایمنی موادغذایی (HACCP)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت ایمنی جاده ها (ISO 39001:2012)
 • آموزش ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تمرین تولید خوب (GMP)
 • مدیریت پیمان HSE

 • مدیریت پیمان HSE کارگاههای ساختمانی و پروژه های عمرانی
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک پروژه ها و شرکتها
 • بازرسی ایمنی و صدور گواهینامه سلامت ایمنی تجهیزات و دستگاهها – مورد تایید وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی
 • نظارت HSE پروژه های ساختمانی و پروژه های عمرانی
 • بازرسی و ارزیابی دوره ای وضعیت HSE شرکتها و ساختمانی و پروژه های عمرانی