مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

سرفصل پروژه های مشاوره مدیریت کیفیت موسسه توسعه کار پایدار(ISOHSE) عبارتند از:

  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
  • آموزش و ارتقاء سیستم استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) به ویرایش ISO 9001:2015
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش و یادگیری (ISO 10015:2019)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژِی (ISO 50001:2018)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت رضایتمندی مشتری (ISO 10001 ، ISO10002 ، ISO10003 ، ISO10004 :2018)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت خودرو و قطعات  (ISO 16949:2016)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت گازطبیعی و پتروشیمی (ISO 29001:2020)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد مدیریت برون سپاری (ISO 37500:2014)
  • آموزش ، طراحی و پیاده سازی استاندارد صادارت به اروپا (CE Marking)
  • برنامه ریزی استراتژیک مدیریت کیفیت