استاندارد ISO 10019

استاندارد iso10019

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۹ – راهنمای انتخاب مشاور سیستم مدیریت كیفیت

کمیته فنی 176 ایزو – ISO Technical committee 176 كه مسئول تدوین استانداردهای سری ۹۰۰۰  است، خطوط راهنمایی با شماره ایزو  ۱۰۰۱۹ و با عنوان “راهنمایی هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت كیفیت و استفاده از خدمات آن ها” ، منتشر نموده است.

این استاندارد که از سری استانداردهای ۱۰۰۰۰ و راهنما می باشد به این پرسش ها پاسخ می دهد.

چه طور می توان یك مشاور سیستم مدیریت کیفیت خوب، انتخاب کرد؟
چگونه مشاوری که دارای صلاحیت می باشد را می توان تشخیص داد؟
چه طور با مشاوران سیستم های مدیریت کیفیت باید قرارداد منعقد نمود تا از به وجود آمدن موقعیت ها و شرایط نامطلوب جلوگیری نمود؟
فرآیند مشاوره سیستم مدیریت کیفیت در راستای استقرار سیستم به چه صورت است؟
وظایف یک مشاور سیستم مدیریت کیفیت به صورت استاندارد کدام ها می باشد؟

راهنمای انتخاب مشاور سیستم مدیریت كیفیت، ایزو ISO 10019

راهنمای انتخاب مشاور سیستم مدیریت كیفیت ایزو ISO 10019 ، راهنمایی هایی برای تمام مراحل شناسایی و انتخاب یك مشاور واجد صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت و همچنین تنظیم و انعقاد قرارداد به منظور استفاده از خدمات  مشاوره جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را ارائه می نماید.

بدیهی است که مفاهیم، رهنمودها و توصیه های ارائه شده در این استاندارد برای استفاده از خدمات مشاوره به صورت عمومی قابل استفاده و مفید می باشد و الزاما خاص سیستم های مدیریت کیفیت نمی باشد.

قسمت های اصلی و بندهای استاندارد
·هدف و دامنه كاربرد
·مراجع الزامی
·اصطلاحات و تعاریف
·انتخاب مشاور سیستم مدیریت كیفیت
·درونداد به فرآیند انتخاب
·نیازها و انتظارات سازمان
·نقش مشاور
·ارزیابی شایستگی مشاور
·شایستگی مشاور
·خصوصیات شخصی
·تحصیلات، دانش و مهارت ها
·دانش و مهارت های ویژه مدیریت کیفیت
·دانش و مهارت های ویژه برای سازمان
·تجربه کاری
·حفظ و بهبود شایستگی
·ملاحظات اخلاقی
·استفاده از خدمات مشاور سیستم مدیریت کیفیت
·خدمات مشاور
·قرارداد برای خدمات مشاور
·ملاحظات مفید برای خدمات مشاور
·پیوست الف (اطلاعاتی) فعالیت های متداول مشاوران سیستم مدیریت كیفیت
·پیوست ب (اطلاعاتی) ارزیابی مشاوران سیستم مدیریت كیفیت
·کتابنامه

استاندارد ISO10019