استاندارد ISO 22000

استاندارد ISO22000:2005

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان ، تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه خطرات ایمنی مواد غذایی، فرآورده های فراهم شده و اندازه و ساختار سازمان قرار می گیرد. در سیستم ISO 22000 لازم است که سازمان از یک رویکرد فرآیندی پویا و نظام مند به منظور تکوین سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استفاده نماید.

استاندارد ISO 22000 سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می نماید:

  • امکان پذیری و تجزیه و تحلیل خطر
  • ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی
  • ایجاد طرح HACCP
  • به روز در آوری اطلاعات و مستندات اولیه مشخص کننده PRP، و طرح HACCP
  • طرح ریزی تصدیق
  • ردیابی و کنترل عدم انطباق

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی رد زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی ماد غذایی می تواند در هر مرحله ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق افتد، به کارگیری کنترل کافی در سارسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاش های مشترک کلیه طرف های ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود.

سازمان های درن زنجیره مواد غذایی دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام و تولید کنندگان اولیه تا تولیدکنندگان ماد غذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی را در بر می گیرد.

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند که عناصر کلیدی شناخته شده را برای حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیه رمواد غذایی تا مصرف نهایی را تضمین می کند.

ارتباط در طول زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از آن که خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی شناسایی شده و به حد کافی در هر مرحله در درون زنجیره مواد غذایی کنترل می شود، ضروری است. این ارتباط مبتنی بر سازمان های بالادستی و پایین دستی در زنجیره مواد غذایی است. ارتباط با مشتری ها و تامین کنندگان درباره خطرات شناسایی شده و اقدامات کنترلی به شفاف سازی الزامات مشتری و تامین کننده کمک خواهد کرد.

شناخت نقش و موقعیت سازمان در درون زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از ارتباط متقابل اثربخش در سراسر زنجیره مواد غذایی برای تحویل محصولات غذایی ایمن به مصرت کننده نهایی، ضروری است.

ISO 22000