ارزیابی و مدیریت ریسک

سرفصل پروژه های مشاوره ارزیابی و مدیریت ریسک موسسه توسعه کار پایدار(ISOHSE) عبارتند از:

 • شناسایی و ارزیابی ریسک های فرآیندهای کسب و کار:

  – ریسک های مربوط به مدیریت منابع انسانی
  – ریسک های مربوط به مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی
  – ریسک های مربوط به مدیریت تامین و تدارکات
  – ریسک های مربوط به مدیریت تولید
  – ریسک های مربوط به مدیریت انبار مواد اولیه و محصول
  – ریسک های مربوط به مدیریت بازرگانی
  – ریسک های مربوط به مدیریت بازاریابی و فروش
  – ریسک های مربوط به مدیریت خدمات پس از فروش
  – ریسک های مربوط به مدیریت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
  – ریسک های مربوط به مدیریت اداری و آموزش
  – ریسک های مربوط به مدیریت مالی
  – ریسک های مربوط به مدیریت قراردادها و پیمانکاران
  – ریسک های مربوط به مدیریت آزمایشگاهها
  – ریسک های مربوط به مدیریت فنی و مهندسی
  – ارائه راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی برای مدیریت ریسکهای شناسایی شده

 • شناسایی و ارزیابی ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE):

  – شناسایی خطرات بهداشتی و ایمنی فرآیندها ، فعالیتها و وظایف شغلی
  – شناسایی جنبه های محیط زیستی فرآیند ها و فعالیتها
  – شناسایی فرصتها و تهدید های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی
  – ارزیابی ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی
  – ارائه راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی برای مدیریت ریسکهای شناسایی شده

 • تکنیکهای شناسایی و ارزیابی ریسک:
  – تجزیه و تحلیل حالات بالقوه شکست (FM&EA)
  – ارزیابی کمی ریسک (QRA)
  – تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)
  – مدیریت و درخت ریسک مورت (MORT)
  – ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها (ETBA)
  – تحلیل پرشسنامه چه می شود اگر؟ (What if)
  – تجزیه و تحلیل اولیه خطر (PHA)
  – فهرست مقدماتی خطر (PHL)
  – مطالعات آناليز مخاطرات و راهبري عمليات(HAZOP)
  – مطالعات آنالیز کیفی مخاطرات (HAZID)
  – تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی (JHA)
  – تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA)
  – تجزیه و تحلیل ایمنی فعالیتها (ASA)
  – ویلیام فاین
  – مورگان
  –  …
 • نرم افزارهای شناسایی و ارزیابی ریسک:
  نرم افزار BPMS
  – نرم افزار PSM
  – نرم افزار Raise
  – نرم افزار PHA-pro6
  – نرم افزار Dyadem PHA-Pro
  – نرم افزار SWHA
  – …