تقویم آموزش حضوری

عنوان دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 13،14،21 شهریور 24 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت HSE 13،14 شهریور 16 برگزار گردید
اصول و فنون مذاکره 20 شهریور 8 برگزار گردید
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 20،21 شهریور 16 برگزار گردید
اصول بازاریابی و فروش 27،28 شهریور 16 برگزار گردید
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 27،28 شهریور 16 برگزار گردید
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE 3،4،10،11مهر و 2 آبان 40 ____
دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت – QC MAN   3،4،11 مهر 24 ____
HSE PLAN پیمانکاران 10 مهر 8 ____
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 1،2 آبان 16 ____
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت آغاز 1 آبان 120 ____
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT 8،9،15،16 آبان 32 ____
مدیریت استراتژیک 22،23 آبان 16 ____
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera P6 29،30آبان و 6،7 آذر 32 ____
برنامه ریزی تولید 13،14،20،21 آذر 32 ____
اصول و فنون مذاکره 20 آذر 8 ____
مبانی تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 27،28آذر و 5 دی 24 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتی بر استاندارد ISO17025:2017 27،28 آذر 16 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 4،5دی 16 ثبت نام دوره ها
HSE PLAN پیمانکاران 4 دی 8 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 11،12،19 دی 24 ثبت نام دوره ها
 اصول بازاریابی و فروش 11،12دی 16 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 18،19 دی 16 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 25،26 دی 16 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE 25،26 دی 16 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت آغاز 2 بهمن 120 ثبت نام دوره ها
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT 2،3،9،10 بهمن 32 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 16،17 بهمن 16 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE 23،24،30 بهمن و 1 اسفند 40 ثبت نام دوره ها
اصول بازاریابی و فروش 14،15 اسفند 24 ثبت نام دوره ها