تقویم آموزش حضوری

عنوان دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 13،14،21 شهریور 24 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت HSE 13،14 شهریور 16 برگزار گردید
اصول و فنون مذاکره 20 شهریور 8 برگزار گردید
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 20،21 شهریور 16 برگزار گردید
اصول بازاریابی و فروش 27،28 شهریور 16 برگزار گردید
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 27،28 شهریور 16 برگزار گردید
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE 3،4،10،11مهر و 2 آبان 40 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت – QC MAN   3،4،11 مهر 24 ثبت نام دوره ها
HSE PLAN پیمانکاران 10 مهر 8 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 1،2 آبان 16 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت آغاز 1 آبان 120 ثبت نام دوره ها
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT 8،9،15،16 آبان 32 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 22،23 آبان 16 ثبت نام دوره ها
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera P6 29،30آبان و 6،7 آذر 32 ثبت نام دوره ها
برنامه ریزی تولید 13،14،20،21 آذر 32 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 20 آذر 8 ثبت نام دوره ها
مبانی تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 27،28آذر و 5 دی 24 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتی بر استاندارد ISO17025:2017 27،28 آذر 16 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 4،5دی 16 ثبت نام دوره ها
HSE PLAN پیمانکاران 4 دی 8 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 11،12،19 دی 24 ثبت نام دوره ها
 اصول بازاریابی و فروش 11،12دی 16 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 18،19 دی 16 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 25،26 دی 16 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE 25،26 دی 16 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت آغاز 2 بهمن 120 ثبت نام دوره ها
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MS PROJECT 2،3،9،10 بهمن 32 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 16،17 بهمن 16 ثبت نام دوره ها
دوره تربیت کارشناس اجرایی / افسر HSE 23،24،30 بهمن و 1 اسفند 40 ثبت نام دوره ها
اصول بازاریابی و فروش 14،15 اسفند 24 ثبت نام دوره ها