1397/04/03 يكشنبه

سیستم مدیریت HSE-MS ( بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست )

هدف از استقرار سيستم مديريت HSE 

هدف از استقرار سيستم مديريت HSE ارايه روشي است هدفمند بر پايه استانداردهاي ISO45001:2016 ( برگرفته از سری ارزیابی OHSAS 18001:2007 ) و ISO 14001:2015 براي حصول اطمينان از اينکه مخاطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های محیط زیستی  بالقوه و بالفعل موجود بطور دقيق شناسایی ، ارزیابی گردیده و بطور موثر مدیریت (  کنترل یا حذف ) مي شوند.

سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست بخشي از نظام مديريت جامع جاري در سازمان مي باشد و براي توسعه، اعمال، دستيابي، بررسي و حفظ حط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست تلاش مي نمايد تا راهگشاي اصول مديريت ريسک هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست مربوط به فعاليت هاي شرکت شود.

مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE 

 • شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان جانی ، محیط زیستی ، مالی و اعتباری در محيط کار
 • ارزيابي موثر ريسک ها و مدیریت آنها به منظور کنترل حوادث
 • شناخت قوانين و مقررات ملی جاری در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشور
 • تشکیل ساختار سازمانی و مسئولیتی معین براي مديريت HSE و تبیین وظایف و مسئولیتها
 • آمادگی در برابر شرایط اضطراری و بحرانی
 • هدفمند نمودن و يکپارچه کردن سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست با تدوین خط مشی HSE
 • ايجاد بستر فرهنگی لازم براي بهبود مستمر وضعیت HSE
 • کاهش خسارات مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث
 • ايجاد انگيزه در کارکنان با جلب اعتماد آنها بواسطه تلاش مدیریت سازمان براي ايجاد محيط کاري ايمن
 • زمينه سازی براي استفاده از توان فکري و تجربه بالقوه کارکنان در راستای بهبود عملکرد HSE
 • امکان خود ارزيابي دوره ای سازمان براي تطبيق با سيستم مديريت HSE
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالي سازمان
 • فراهم شدن زمينه هاي رقابت سالم و موثر
 • کاهش خسارت هاي ناشي از حوادث شامل کاهش: 
 1. خسارات ناشي از توقف کار
 2. هزينه هاي مربوط به درمان
 3. اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد يا افراد حادثه ديده
 4. اتلاف وقت بواسطه درگیری حاصل از تبعات حادثه و امدادرساني
 5. پرداخت غرامت هاي از کارافتادگي دايم، موقت و يا مرگ کارکنان ، افزایش نرخ بیمه
 6. خرابي دستگاه يا اتلاف مواد و در نتيجه صايعات کمتر در توليد
 7. هزينه آموزش کارکنان جديد که جايگزين کارکنان حادثه ديده مي شود
 8. اتلاف وقت مدیریت بخاطر درگیری ناشی از تبعات حقوقی و کیفری حادثه
 9. . . .