1397/04/03 يكشنبه

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

 

سیستمی متشکل از سه استاندارد،سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 سری و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 سری و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 سری می باشد.

 

ISO9001:2015

این استاندارد پذیرش یک دیدگاه فرایندی رادرهنگام ایجاد،بکارگیری وبهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظورافزایش رضایت مشتری ازطریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب می نماید.

 

ISO14001:2015

استاندارد مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که عناصریک نظام مدیریت محیطی کارا رابرای سازمان فراهم نمایندتابتوانندباسایرالزمات مدیریت،یکپارچه شوند وسازمان هارادردستیابی به اهداف زیست محیطی واقتصادی یاری نمایند.

 

OHSAS18001:2007

ایجادنظام مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای به منظور حذف یابه حداقل رساندن ریسک های ایمنی وبهداشت حرفه ای برای کارکنان وسایرطرف های ذینفع که ممکن است درمعرض این ریسک ها قرار گیرند.

 

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

١- بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندها

٢- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

٣-  بهبود شرایط ایمنی محیط کار

٤- کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور

٥- کاهش ضایعات

٦-  ارتقاء رضایت مشتری

٧- ارتقاء آگاهی پرسنل با اجرای برنامه های مناسب و متناسب  آموزشی

٨-انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتها، محصولات و خدمات شرکت

٩- ارتقاء مداوم کیفیت محصولات

 

IMS111 

 

نحوه استقرار IMS

  • تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و کیفی و برنامه های سازمان.
  • آموزش کاربردی پرسنل وتربیت ممیز
  • تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
  • ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
  • تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل: مخاطرات، ریسک، حوادث، جنبه ها، پیامدها
  • شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها
  • تعیین،شناسایی و کنترل ریسک، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
  • ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی) سازمان

تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری

 

IMS222