سیستم مدیریت انرژی ( ISO50001 )

http://www.behsamanagers.ir/images/behsa-page-top-1.png

 استاندارد مدیریت منابع و انرژی ( ISO 50001 ) چارچوبي را براي مديريت انرژي تاسيسات صنعتي، تسهيلات مالي يا سازمان ها ارائه مي کند. اين استاندارد که قابليت کاربردي گسترده اي در بخش هاي مالي ملي خواهد داشت، مي تواند بيش از 60% از مصرف انرژي جهان را تحت تاثير قراردهد.این استاندارد مبتني بر عناصر کلي است که در تمام استانداردهاي سيستم مديريت ايزو به چشم مي خورد و سطح بالايي از تطابق دستگاه ها با استانداردهاي ISO 9001(مديريت کيفيت) و ISO 14001(مديريت زيست محيطي) را تضمين مي کند.

استاندارد ISO 50001 چهارچوبي جهت مديريت انرژي در سازمان ارائه مي کند که رئوس آن عبارتند از :

:: استفاده انرژي و مصرف آن

:: اندازه گيري، مستندسازي، گزارش دهي از استفاده و مصرف انرژي

:: طرح ريزي و طراحي، انتخاب و خريد تجهيزات و فضاهاي کاري براي کاهش مصرف انرژي

:: کنترل تمام متغيرهايي که بر روي تامين و مصرف انرژي مورد استفاده شرکت موثر است.

اين استاندارد که مبتني بر چرخه دمينگ (PDCA) مي باشد ساختار اين آن و بسيار شبيه استاندارد ISO 16001 است. اين استاندارد مانند ساير استانداردهاي مديريتي که توسط ISO منتشر شده پس از معرفي دامنه کاربرد مراجع و ماخذها ، تعاريف و اصطلاحات اقدام به تعريف نيازمنديهاي سيستم مديريت انرژي مي نمايد که شامل :

مسئوليت مديريت در ارتباط با مديريت انرژي شامل : تعهد مديريت ، بيان خط مشي انرژي ، مشخص کردن نماينده مديريت

طرح ريزي سيستم مديريت انرژي ، شامل : شناسايي مصرف انرژي، الزامات قانوني در ارتباط با مصرف انرژي ، بازنگري انرژي ، شناسايي شاخص هاي انرژي ، بهر وري انرژي ، اهداف انرژي (شامل اهداف خرد و کلان آموزشي )

عمليات و اجراي سيستم مديريت انرژي شامل صلاحيت، آگاهي و آموزش ، ارتباطات در ارتباط با مديريت انرژي ، مستندسازي ، کنترل عمليات در ارتباط با مديريت انرژي ، طراحي مرتبط با انرژي ، خريد خدمات انرژي ، تجهيزات و محصولات با توجه مديريت

کنترل ها شامل :

:: پايش ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل مصرف انرژي

:: ارزيابي انطباق با قوانين و الزامات سيستم

:: مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي

:: عدم انطباق ، اقدام اصلاحي ، پيشگيرانه و بهبود

:: کنترل سوابق مديريت انرژي

:: بازنگري مديريت

فوايد حاصل از ISO 50001 به شرح زير مي باشند :

:: چارچوبي براي گنجاندن بازده انرژي در رويه هاي مديريتي

:: استفاده بهينه از منابعي که در حال حاضر مصرف کننده انرژي هستند

:: محک، اندازه گيري، مستندسازي و گزارش دهي بهبود ميزان انرژي و تاثيرات مورد نظر در کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

:: شفافيت و انتقال اطلاعات در زمينه مديريت منابع انرژي

:: بهترين عملکردها و رفتارهاي مناسب در حوزه مديريت انرژي

:: ارزيابي و اولويت بندي اجراي فناوري هاي جديد کارامد در زمينه انرژي

:: چارچوبي براي ترويج بهره وري انرژي از طريق زنجيره تامين

:: بهبود مديريت انرژي در زمينه پروژه هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي