1397/04/03 يكشنبه

استقرار سیستم مدیریتی ISO22000/HACCP

با بکارگیری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تحت استاندارد بین المللی ISO 22000  توسط سازمانهای درون زنجیره های مواد غذایی که دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را شامل می شود این اطمینان حاصل می گردد که کل زنجیره درگیر در فرآوردن محصولات آن شرکتها طبق فرآیندها ، روش های اجرایی و دستورالعملهای استاندارد انجام می شود و مشتریان می توانند با طیب خاطر به مصرف آن محصولات بپردازند.

این استاندارد بین المللی جهت حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی درطول زنجیره مواد غذایی تا مرحله مصرف نهایی مدون شده است بطوریکه در طول زنجیره مواد غذایی تمام خطرات ایمنی مواد غذایی شناسایی و به طور مناسب در هر مرحله کنترل می گردد .

منبای این استاندارد ( HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point  می باشد  . مدل HACCP به معنای " تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی" است و يک سیستم بهداشتی در مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع غذایی و ایزو 22000 محسوب میگردد، HACCP را می توان یک سیستم کنترلی و یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی (از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی) دارای کاربرد بوده و با استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیندها ی غذا یی اطمینان حاصل میگردد.و همچنین در راستای استقرار آن به (GMP (Good manufacturing practice  پرداخنه می شود .

با این استاندارد بین المللی سازمان اطمینان می یابد که تمام خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال بروز آن ها وجود دارد به طور منطقی در محصولات دامنه کاربرد سیستم به روشی مناسب شناسایی ، ارزیابی و کنترل می گردند ، به نحوی که محصولات سازمان بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرسانند.

دستاوردهای استقرار استاندارد مذکور :

- طراحی ، استقرار ، اجرا ، حفظ و به روزآوری تولید محصول ایمن برای مصرف کننده بر اساس مورد مصرف .

- انطباق با الزامات قانونی و دولتی موجود را که مرتبط با ایمنی مواد غذایی هستند به اثبات رساند.

- افزایش رضایت مشتری با ارزیابی و تشخیص نیازمندی های آنان .

- ارتباط اثر بخش در مورد مسائل ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان ، مشتریان و دیگر بخش های موجود در زنجیره مواد غذایی .

- تطابق  با خط مشی ایمنی مواد غذایی تعریف شده سازمان