1397/02/31 دوشنبه

استقرار سیستم مدیریتی کیفیت در آزمایشگاهها ( ISO17025 )

استانداردی مبتنی بر احراز صلاحیت آزمایشگاهها – مورد نیاز سازمانهای انجام دهنده خدمات کالیبراسیون و سازمانهای دارای آزمایشگاه – استقرار نظامی جهت اثبات توانایی فنی و ارائه نتایج معتبر از تست و بازرسی 

استاندارد بین المللی ISO/IEC17025:2005  در نتیجه تجربیات گسترده حاصل از پیاده سازی ویرایش اول استاندارد  ISO/IEC17025:1999  ،  ISO/IECGuide25  و EN 45001  ایجاد شده و در حال حاضر جایگزین آنها گشته است.

این استاندارد شامل تمامی الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید در صورت تمایل به اثبات بکارگیری و برقراری یک سیستم کیفیت، اثبات صلاحیت فنی و توانایی ارائه نتایج فنی معتبر، برآورده سازند.

مراجع اعتباردهی که تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را بر عهده دارند، باید این استاندارد جهانی را بعنوان  مبنایی برای اعتبار دهی بکار برند؛ الزامات این استاندارد صلاحیت فنی را برای آن دسته از آزمون ها و یا کالیبراسیون هایی که آزمایشگاه مسئولیت آنها را بر عهده دارد، تعیین می کند.

بکارگیری این استاندارد بین المللی، همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر موسسات را تسهیل کرده و در سهولت تبادل اطلاعات و تجارب و هماهنگی استانداردها و روش های اجرایی نشانگر فرآیندهای کاری کمک مؤثری است.

مزایای بکارگیری ایزو IEC 17025  شامل موارد زیر می باشد:

- شناسایی تعهد و صلاحیت بین المللی سازمان در امر کیفیت و تکنیک

- پذیرش بین المللی نتایج تست و کالیبراسیون سازمان

- ارتقاء جلب رضایت مشتریان

- اثر بخشی عملکرد سازمان