تقویم آموزش آنلاین

عنوان دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) قیمت دوره(تومان) اطلاعات دوره
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 1،3،5 شهریور 12 190,000 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 2،4 شهریور 8 190,000 برگزار گردید
اصول و فنون مذاکره 7 شهریور 4 170,000 برگزار گردید
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 11،13 شهریور 8 180,000 برگزار گردید
 HSE PLAN پیمانکاران 12 شهریور 4 140,000 برگزار گردید
مارکتینگ پلن 13،14 شهریور 8 220,000 برگزار گردید
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 15،17 شهریور 8 170,000 برگزار گردید
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 16،18 شهریور 8 175,000 برگزار گردید
مدیریت استراتژیک 19،21 شهریور 8 180,000 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 19،20،22 شهریور 12 190,000 برگزار گردید
مدل تعالی سازمانی EFQM  23،25 شهریور 8 160,000 برگزار گردید
اصول مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی 24،26 شهریور 8 180,000 برگزار گردید
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 27،29 شهریور 8 180,000 برگزار گردید
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 28،30 شهریور 8 160,000 برگزار گردید
عوامل زیان آور محیط کار 3 مهر 4 160,000 برگزار گردید
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 2،4 مهر 8 170,000 برگزار گردید
نظام آراستگی محیط کار 5S 5،7 مهر 8 160,000 برگزار گردید
ایمنی فرایند 6،8 مهر 8 160,000 برگزار گردید
ارگونومی عمومی 9،11 مهر 8 170,000 برگزار گردید
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 10،12 مهر 8 175,000 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 13،15 مهر 8 190,000 برگزار گردید
اصول و فنون مذاکره 14 مهر 4 170,000 برگزار گردید
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 21،23 مهر 8 180,000 برگزار گردید
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 27،29 مهر و 1 آبان 12 190,000 برگزار گردید
 HSE PLAN پیمانکاران 29 مهر 4 140,000 برگزار نگردید
مارکتینگ پلن 28،30 مهر 8 220,000 برگزار نگردید
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 6،8 آبان 8 170,000 برگزار نگردید
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 7،9 آبان 8 175,000 به تاریخ 21،22 آبان موکول گردید
مدیریت استراتژیک 10،12 آبان 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 17،19آبان 8 190,000 ثبت نام دوره ها
اصول HSE در کارگاه های ساختمانی 20،22 آبان 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 18،21 آبان 8 160,000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 22،24 آبان 8 180,000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 25،27 آبان 8 160,000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 28 آبان 4 160,000 ثبت نام دوره ها
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 29 آبان و 1 آذر 8 170,000 ثبت نام دوره ها
نظام آراستگی محیط کار 5S 30 آبان و 2 آذر 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ایمنی فرایند 3،5 آذر 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ارگونومی عمومی 4،6 آذر 8 170,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 7،9 آذر 8 175,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 8،10،12 آذر 99 12 190,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 11،13 آذر 99 8 190,000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 14 آذر 4 170,000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 15،17 آذر 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 16،18 آذر 8 220,000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 19،21 آذر 8 170,000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 20 آذر 4 140,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 22،24 آذر 8 175,000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 23،25 آذر 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 26،28 آذر 8 190,000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 27،29 آذر 8 160,000 ثبت نام دوره ها
اصول HSE در کارگاه های ساختمانی 30 آذر و 2 دی 8 180,000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 3،5 دی 8 180,000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 4،6 دی 8 160,000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 9 دی 4 160,000 ثبت نام دوره ها
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 8،10 دی 8 170,000 ثبت نام دوره ها
نظام آراستگی محیط کار 5S 11،13 دی 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ایمنی فرایند 12،14 دی 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ارگونومی عمومی 15،17 دی 8 170,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 16،18 دی 8 175,000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 19 دی 4 170,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 20،22 دی 8 190,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 21،23،25 دی 12 190,000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 24،26 دی 8 160,000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با مبانی اکولوژی صنعتی و شاخصهای پایداری زیست محیطی 27،29 دی 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مارکتینگ پلن 28،30 دی 8 220,000 ثبت نام دوره ها
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA 1،3 بهمن 8 170,000 ثبت نام دوره ها
 HSE PLAN پیمانکاران 2 بهمن 4 140,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی خطرات/جنبه ها و ارزیابی ریسک HSE 4،6 بهمن 8 175,000 ثبت نام دوره ها
مدیریت استراتژیک 5،7 بهمن 8 180,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 8،10 بهمن 8 190,000 ثبت نام دوره ها
مدل تعالی سازمانی EFQM 9،11 بهمن 8 160,000 ثبت نام دوره ها
اصول HSE در کارگاه های ساختمانی 12،14 بهمن 8 180,000 ثبت نام دوره ها
الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO17025:2017 13،15 بهمن 8 180,000 ثبت نام دوره ها
آشنایی با خطرات حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک-HAZMAT 16،18 بهمن 8 160,000 ثبت نام دوره ها
عوامل زیان آور محیط کار 19 بهمن 4 160,000 ثبت نام دوره ها
اصول بکارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور 26،28 بهمن 8 170,000 ثبت نام دوره ها
نظام آراستگی محیط کار 5S 27،29 بهمن 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ایمنی فرایند 30 بهمن و 2 اسفند 8 160,000 ثبت نام دوره ها
ارگونومی عمومی 3،5 اسفند 8 170,000 ثبت نام دوره ها
شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیند مبتنی بر ISO31000:2018 4،6 اسفند 8 175,000 ثبت نام دوره ها
اصول و فنون مذاکره 9 اسفند 4 170,000 ثبت نام دوره ها
مبانی و تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE 10،12 اسفند 8 190,000 ثبت نام دوره ها